نشانه پروژه را بیشتر بشناسید

نشانه پروژه متشکل از تیم های مختلف رشته های دانشگاهی در نظر دارد تا بتواند در تمامی رشته های تحصیلی دانشگاهی در کنار دانشجویان باشد و در هر لحظه که دانشجویان احتیاج به کمک داشتن میتوانند از تیم های نشانه پروژه درخواست کمک کنند

شروع وبسایت نشانه پروژه 

شروع و راه اندازی وبسایت نشانه پروژه از یک دغدغه قدیمی که برای نیروهای فعلی نشانه پروژه در دوران تحصیلی دانشگاهی اتفاق افتاده بود آغاز شد . به این ترتیب که اکثر نیرو های که امروزه در تیم های نشانه پروژه مشغول فعالیت میباشند با یکدیگر دوست میباشند و در دوران تحصیلی اگر در درسی یا فعالیت کلاسی و یا حتی پروژه های درسی به مشکلی برخورد میکردند راهی پیدا نمیکردند که بتوانند از کسی یا از گروهی کمک بگیرند همین دغدغه مشترک باعث شد که با همفکری با یکدیگر گروه های دانشگاهی برای کمک رسانی به دانشجویان در تمامی شهر های ایران را تشکیل دهند و بعد از مدتی با راه اندازی وبسایت نشانه پروژه این کار را گسترش دادیم و پس از این در تمامی مراحل تحصیلی دانشجویان در سراسر کشور کمک رسان بودیم .

راه های ارتباطی با تیم نشانه پروژه 

از طریق واتساپ شماره های 

09335406147

09354235065